Tuấn NQ

THÔNG TIN VỀ BẢO HIỂM LIFE CARE – BẢO HIỂM UNG THƯ ++

Ung thư là một căn bệnh có chi phí chữa trị rất cao và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người bệnh. Cùng với ung thư, bệnh đột quỵ đang ngày càng trẻ hóa, thậm chí diễn ra rất sớm ở độ tuổi 20-30, dấy lên hồi chuông báo động về việc chủ động chăm sóc sức khỏe. Chính vì vậy, Bảo Việt Nhân thọ đã triển khai ra mắt sản phẩm Life Care Bảo Việt – bảo hiểm Bệnh ung thư tích hợp Đột quỵ nhằm thúc đẩy tinh thần sống chủ động, tích cực và vượt qua bệnh tật của bệnh nhân. Bài viết dưới đây, Tuấn sẽ nói cho mọi người biết lý do và quyền lợi khi chọn Life Care.

 

Vì sao nên chọn Life Care ?

Bảo hiểm Life care còn có quyền lợi đột quỵ, tử vong, tầm soát ung thư,...
Bảo hiểm Life care còn có quyền lợi đột quỵ, tử vong, tầm soát ung thư,…
 • Quyền lợi Ung thư giai đoạn đầu: 20% số tiền bảo hiểm lên đến 100 triệu đồng.
 • Quyền lợi Ung thư giai đoạn cuối: 100% số tiền bảo hiểm, lên đến 500 triệu đồng.
 • Quyền lợi đột quỵ: 100% số tiền bảo hiểm, lên đến 500 triệu đồng.
 • Quyền lợi trợ cấp tử vong (Đối với Tử vong do mọi nguyên nhân): 10% số tiền bảo hiểm, lên đến 50 triệu đồng.
 • Quyền lợi hỗ trợ tầm soát ung thư cho người thân (Trường hợp Khách hàng mắc ung thư): 2% số tiền bảo hiểm, lên đến 10 triệu đồng.
 • Quyền lợi hoàn phí (Trường hợp Khách hàng không có yêu cầu giải quyết quyền lợi Áp dụng với thời hạn bảo hiểm 10 năm, đóng phí một lần): hoàn 20% phí đóng.

 

Quyền lợi của bảo hiểm Life Care – Bảo hiểm Ung thư ++

Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư

Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư giai đoạn đầu

Thời điểm Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn đầu Số tiền được trả (% Số tiền bảo hiểm)
Trước sinh nhật lần thứ 01 4%
Từ sinh nhật lần thứ 01 đến trước sinh nhật lần thứ 02 8%
Từ sinh nhật lần thứ 02 đến trước sinh nhật lần thứ 03 12%
Từ sinh nhật lần thứ 03 đến trước sinh nhật lần thứ 04 16%
Từ sinh nhật lần thứ 04 trở đi 20%

 

Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư giai đoạn cuối

Thời điểm Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối Số tiền được trả (% Số tiền bảo hiểm)
Trước sinh nhật lần thứ 01 20%
Từ sinh nhật lần thứ 01 đến trước sinh nhật lần thứ 02 40%
Từ sinh nhật lần thứ 02 đến trước sinh nhật lần thứ 03 60%
Từ sinh nhật lần thứ 03 đến trước sinh nhật lần thứ 04 80%
Từ sinh nhật lần thứ 04 trở đi 100%

 

Nguyên tắc trả Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư

Bệnh ung thư giai đoạn đầu và bệnh ung thư giai đoạn cuối phải được Bác sĩ chuyên khoa phù hợp của Bệnh viện chẩn đoán.

Bệnh ung thư giai đoạn đầu và bệnh ung thư giai đoạn cuối phải thỏa mãn quy định theo quy tắc của hợp đồng bảo hiểm

Nếu có từ hai bệnh ung thư giai đoạn đầu được chẩn đoán đồng thời, Bảo Việt Nhân thọ chi trả cho một bệnh ung thư giai đoạn đầu thỏa mãn quy định.

Nếu có từ hai bệnh ung thư giai đoạn cuối được chẩn đoán đồng thời, Bảo Việt Nhân thọ chi trả cho một bệnh ung thư giai đoạn cuối thỏa mãn quy định.

Bảo Việt Nhân thọ sẽ không chi trả Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư giai đoạn đầu/ung thư giai đoạn cuối nêu trên nếu Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn đầu/ung thư giai đoạn cuối trong vòng 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng phát sinh hiệu lực.

 

Quyền lợi bảo hiểm bệnh đột quỵ

Quyền lợi chi trả bệnh ung thư lên đến 600 triệu đồng
Quyền lợi chi trả bệnh ung thư lên đến 600 triệu đồng

Bảo Việt Nhân thọ trả 100% Số tiền bảo hiểm sau khi trừ đi Khoản nợ (nếu có) nếu Người được bảo hiểm mắc bệnh đột quỵ khi Hợp đồng đang có hiệu lực.

Trường hợp Bảo Việt Nhân thọ chấp thuận chi trả Quyền lợi bảo hiểm bệnh đột quỵ, Hợp đồng sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ thời điểm bệnh đột quỵ được xác nhận thỏa mãn các điều kiện quy định tại hợp đồng.

 

Nguyên tắc trả Quyền lợi bảo hiểm bệnh đột quỵ

Bệnh đột quỵ phải được Bác sĩ chuyên khoa phù hợp của Bệnh viện chẩn đoán.

Bệnh đột quỵ phải thỏa mãn quy định theo quy tắc của hợp đồng bảo hiểm.

Nếu Người được bảo hiểm tử vong do đột quỵ trong thời gian chờ xác nhận bệnh đột quỵ thì sẽ được coi là thỏa mãn các điều kiện của bệnh đột quỵ theo Quy tắc.

Tại mọi thời điểm nếu Người được bảo hiểm đồng thời thỏa mãn từ hai quyền lợi trở lên trong số các quyền lợi: Quyền lợi bảo hiểm bệnh đột quỵ quy định tại hợp đồng, Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư giai đoạn cuối quy định thì Bảo Việt Nhân thọ sẽ chỉ chi trả theo một quyền lợi có số tiền chi trả cao nhất.

Bảo Việt Nhân thọ sẽ không chi trả Quyền lợi bảo hiểm bệnh đột quỵ nêu trên nếu Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc bệnh đột quỵ trong vòng 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng phát sinh hiệu lực.

 

Quyền lợi trợ cấp tử vong

Bảo Việt Nhân thọ trả Quyền lợi trợ cấp tử vong bằng 10% Số tiền bảo hiểm sau khi trừ đi Khoản nợ (nếu có) nếu Người được bảo hiểm tử vong khi Hợp đồng đang có hiệu lực.

Hợp đồng chấm dứt hiệu lực ngay sau khi Người được bảo hiểm tử vong.

Bảo Việt Nhân thọ trả 2% Số tiền bảo hiểm sau khi trừ đi Khoản nợ (nếu có) để hỗ trợ chi phí tầm soát ung thư cho người thân nếu Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc một hoặc nhiều bệnh ung thư với điều kiện (các) bệnh ung thư đó được Bảo Việt Nhân thọ chấp thuận chi trả theo quy định.

Bảo Việt Nhân thọ chỉ trả một lần Quyền lợi này trong toàn bộ thời hạn Hợp đồng bảo hiểm. Quyền lợi này chấm dứt hiệu lực ngay sau khi xảy ra sự kiện làm phát sinh trách nhiệm của Bảo Việt Nhân thọ.

 

Quyền lợi hoàn phí khi không có yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Với Hợp đồng có thời hạn bảo hiểm 10 năm và đóng phí một lần, nếu Người được bảo hiểm còn sống đến ngày kết thúc thời hạn Hợp đồng, Bảo Việt Nhân thọ trả 20% phí bảo hiểm một lần đã đóng (không có lãi) sau khi trừ đi Khoản nợ (nếu có) nếu trong thời hạn Hợp đồng không có bất kỳ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm nào được Bảo Việt Nhân thọ chấp thuận chi trả.

 

Quy định chung về đóng Phí bảo hiểm

Bên mua bảo hiểm có thể lựa chọn đóng Phí bảo hiểm một lần hoặc đóng phí bảo hiểm định kỳ theo một trong các định kỳ mà Bảo Việt Nhân thọ cung cấp tại thời điểm yêu cầu bảo hiểm/thời điểm yêu cầu thay đổi định kỳ đóng phí.

Trong thời hạn đóng Phí bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu thay đổi định kỳ đóng Phí bảo hiểm bằng cách gửi văn bản yêu cầu cho Bảo Việt Nhân thọ chậm nhất 15 ngày trước ngày đến hạn đóng phí tiếp theo. Định kỳ đóng Phí bảo hiểm sẽ được thay đổi sau khi Bảo Việt Nhân thọ chấp thuận.

Bảo Việt Nhân thọ có thể thay đổi mức phí bảo hiểm của Hợp đồng này sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận. Bảo Việt Nhân thọ sẽ thông báo cho Bên mua bảo hiểm bằng văn bản 03 tháng trước ngày áp dụng mức phí bảo hiểm mới. Nếu Bên mua bảo hiểm không đồng ý với mức phí bảo hiểm mới thì Hợp đồng sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày kết thúc kỳ phí đã đóng.

 

Trên đây là những quyền lợi khi bạn mua sản phẩm bảo hiểm Life Care – Bảo hiểm ung thư ++. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn. Bạn có thể xem thêm các gói bảo hiểm khác như bảo hiểm an phát cát tường, bảo hiểm optima, bảo hiểm an nhàn hưu trí, bảo hiểm Care Nex AIA.

Bạn thích nội dung này?

“nếu bạn thích những nội dung tương tự trong blog này, hãy để lại email bên dưới, khi có bài viết mới mình sẽ gởi thông báo cho bạn nhé”

  Bạn cũng sẽ thích:

  0 0 votes
  Article Rating
  Theo dõi
  Thông báo qua email khi
  guest
  1 Bình luận
  Cũ nhất
  Mới nhất Được bình chọn nhiều nhất
  Inline Feedbacks
  Xem tất cả bình luận
  Nguyễn Hoàng Anh

  Bảo hiểm life care có thể mua trong trường hợp đang mắc bệnh ung thư không bạn?

  TUAN NQ
  TUAN NQ

  Hãy để lại email để nhận những thông tin mới nhất từ blog của mình nhé

   DMCA.com Protection Status
   1
   0
   Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
   ()
   x